Klauzula informacyjna RODO dot. wystawiania faktur

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.     Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest "Daniel Bełch kosmetyki samochodowe" z siedzibą w Brzeziny 576 ( 39-111 Brzeziny) NIP: 8181735429, REGON: 526447395

3.     Celem zbierania danych jest wystawienie faktury zgodnie z Art. 106e pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt c . ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.     Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wystawienia faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

6.     Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa oraz w przypadku wyrażenia woli otrzymania faktury w formie korespondencyjnej Pana/Pani dane będą udostępnienie Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do zaadresowania korespondencji.

7.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej a następnie będą archiwizowane.

10.  Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów